UČILIŠTE MAGISTRA VITAE

ZAŠTITA NA RADU I

ZAŠTITA OD POŽARA

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

ZAŠTITE NA RADU I ZAŠITE OD POŽARA

NAŠE USLUGE OBUHVAĆAJU

Stručne usluge zaštite na radu obuhvaćaju aktivnosti u svrhu sustavnog unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom.

IZRADA PROCJENE RIZIKA IZ ZAŠTITE NA RADU

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

OSPOSOBLJAVANJE POSLODAVCA I OVLAŠTENIKA POSLODAVCA ZA ZAŠTITU NA RADU

OSPOSOBLJAVANJE POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI (U SURADNJI S MEDICINOM RADA)

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA PROVOĐENJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA PROVOĐENJE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

IZRADA PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

IZRADA PRAVILNIKA ZAŠTITE OD POŽARA

IZRADA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

IZRADA PLANA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

IZRADA PROCJENE RIZIKA PRI RADU S RAČUNALOM

IZRADA PRAVILNIKA ZAŠTITE NA RADU I OSTALIH NORMATIVNIH AKATA IZ ZAŠTITE NA RADU


Radno vrijeme

08:30 – 15:00 (URED)

08:30 – 19:00 (UČILIŠTE)


08:30 – 15:00 (URED)

08:30 – 19:00 (UČILIŠTE)

Kruge 48

10000 Zagreb


Sva prava pridržana © Učilište Magistra Vitae 2021.

Učilište Magistra Vitae